Party Verhuur limburg Party Verhuur limburg Party Verhuur limburg Party Verhuur limburg Party Verhuur limburg

Attractie Verhuurvoorwaarden

verhuurvoorwaarden

Huren bij WP Verhuur moet voor zowel huurder als verhuurder naar tevredenheid geschieden. Teneinde de recht en verplichtingen van beide partijen duidelijk te maken zijn meest belangrijker rechten en plichten onderstaande weergegeven. De complete verhuurvoorwaarden zijn zowel bij schriftelijk als telefonische aanvraag gratis te verkrijgen, ook kunt u deze ten kantore afhalen. De verhuurvoorwaarden zijn integraal, tenzij schriftelijk afgeweken, van toepassing op iedere huur c.q. verhuurovereenkomst tussen huurder en verhuurder

Reserveren

Het reserveren van materialen kan zowel telefonisch, schriftelijk als ten kantore geschieden van maandag tm vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Na reservering ontvangt  U een bevestigingsformulier. Laatstgenoemde formulier dient, voorzien u handtekening, aan ons adres geretourneerd te worden binnen 8 dagen na verzending door verhuurder. De regels te zake betalingen zijn van toepassing alvorens een overeenkomst tot stand gekomen is.

Afhalen

Diegene die materialen afhaalt dient zich te kunnen legitimeren d.m.v. een geldig paspoort of rijbewijs. In geval degene die afhaalt een ander is dan de persoon die huurt, dient de huurder een machtiging af te geven aan degene die de materialen afhaalt waarin de huurder te kennen geeft, dat alle kosten ter zake  de huur voor rekening van risico van huurder zijn. Ondergetekende  van de afhaal bon door huurder of de afhalen betekent, dat de huurder bekend is met de complete huurvoorwaarden en algemene gebruikershandleiding. Zonder ondertekening van de afhaal bon worden geen materialen afgegeven.

Transport

Wij bezorgen de gehuurde attracties bij u en halen ze na afloop ook weer bij u op. U bouwt de attracties samen met ons op en af. Wij bezorgen tot aan de eerste trede, dit wil zeggen dat wij geen trappen of iets dergelijks doen. 

De transportkosten zijn eenmalig € 35,00 opstapkosten plus € 0,50 per gereden km. Houdt u er rekening mee dat de afstand 4 keer wordt afgelegd: zowel bij het brengen als het halen rijden wij op en neer.

Annulering

Huurder is gerechtigd deze huurovereenkomst te annuleren, na reservering van materialen, doch voor het feitelijk gebruik hiervan. Bij annulering tot drie kalenderdagen voor het ingaan van de huurovereenkomst dient de huurder 50% van het totaal bedrag te betalen in het geval binnen drie kalender dagen wordt geannuleerd is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd.

Huurprijs

Materialen kunnen vanaf 09.00 uur, op de dag waarop gehuurd, is worden afgehaald in het geval deze uiterlijk om 09.00 uur de daaropvolgende dag zijn teruggebracht geldt, dat gehuurd is voor een dag. Voor het weekend, dat loopt vanaf vrijdag 17.00 uur tot uiterlijk maandag 09.00 uur geld een verhoging van 50% op het dagtarief. Uitzondering op dit laatste tarief vorm de sporttak gerichte en ondersteunende materialen, voor deze materialen wordt in het weekend tweedagtarieven in rekening gebracht.

Eind overeenkomst

De huurovereenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, in het geval huurder de materialen niet tijdig retourneert kan verhuur, wegens schadevergoeding,  over de niet overeengekomen periode de huurprijs verdubbelen.

Betalingen

Alvorens de materialen aan huurder worden afgegeven dient de huurprijs integraal voldaan te zijn. betalingen kan geschieden a contant ten afhaalplaats van verhuurder of door storting op rekening NL24 ABNA 0564 51 6945

ophalen/ retourneren van materialen

 • Huurder draagt zelf zorg voor het transport der materialen, ook draagt huurder zorg voor het laden en lossen van de materialen. 
 • Huurder draagt het risico voor beschadiging der materialen bij transport en laden en lossen.
 • In het geval huurder niet op afgesproken tijdstip de materialen afhaalt vervallen zijn rechten. Restitutie van de huurprijs zal nier plaats vinden in dat geval.
 • Bij te laat of niet op de vastgestelde tijden retourneren der materialen op de afgesproken dag betaald men een boete bedraag van euro 40,-.
 • Na retournering der materialen ontvangt huurder een factuur

 

Materiaal

 • De huurder is volledig verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal. Het materiaal dient in dezelfde staat ingeleverd te worden als waarin men het heeft ontvangen. Beschadigd en / of verloren  geraakt materiaal dient tegen nieuwwaarde te worden vergoed.
 • Het materiaal dient schoon ingeleverd te worden. Indien dit niet het geval is worden schoonmaakkosten in rekening gebracht. Deze bedragen euro 50,00 per kussen.
 • Het materiaal mag niet aan derden worden uitgeleend.
 • Het materiaal is tijdens de huurperiode niet verzekerd. Geadviseerd word hiervoor zelf zorg te dragen.
 • Schade aan materialen door oneigenlijk gebruik zijn voor rekening van de gebruiker.
 • Door de uitgereikte materialen in gebruiken te nemen gaat huurder akkoord met de staat van onderhoud en kwaliteit. Schade(n) ontstaan door gebruik van deze materialen zijn niet op WP Verhuur verhaalbaar.

 

Aansprakelijkheid

WP Verhuur ervaart geen aansprakelijkheid voor gevolgen van ontstane ongevallen e.d. welke kunnen voorvloeien uit het gebruik of vervoer van materialen. WP Verhuur is verder op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade, diefstal of vermissing ten gevolge van huur van de materialen. WP Verhuur is niet aansprakelijk in het geval de gehuurde materialen niet aanwezig zijn buiten haar toedoen of nalaten.